Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Uroczyste zakończenie szkolenia chorążych w COSSW w Kulach

IMG 9452W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie zawodowe na pierwszy stopień w korpusie chorążych SW.

W dniu 29 marca 2022 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach zakończyło się szkolenie zawodowe na pierwszy stopień w korpusie chorążych SW. Było to pierwsze tego rodzaju szkolenie w Ośrodku. Dotychczas kandydaci do stopni w korpusie chorążych szkoleni byli w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, a wcześniej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Szkolenie to realizowane jest w nowej formule tzw. szkolenia hybrydowego. Obecna sytuacja związana z pandemią sprawiła, że Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach dostosował szkolenie do aktualnej specyfiki i istniejących warunków. W trakcie szkolenia wykorzystywane jest zaplecze teleinformatyczne ośrodka, a także możliwości jednostek penitencjarnych w tym zakresie. Część zajęć teoretycznych odbywało się poprzez wideokonferencje. Natomiast zajęcia praktyczne odbyły się już na miejscu w siedzibie COSSW w Kulach. W ten sposób można zapewnić ciągłość przygotowania nowych funkcjonariuszy do zadań czekających ich w Służbie Więziennej.

Warto zauważyć, że szkolenie w tym trybie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 61/18 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie programów szkolenia wstępnego, zawodowego i specjalistycznego w Służbie Więziennej dla funkcjonariuszy i pracowników. Obecne szkolenie zawodowe rozpoczęło się jeszcze w zeszłym roku, a dokładnie w dniu 2 grudnia 2021 r., kiedy to funkcjonariusze z całej Polski rozpoczęli naukę w części unitarnej, która zakończyła się praktyką zawodową w dniu 19 lutego 2022 r. Jest to etap szkolenia, w którym program jest jednolity dla wszystkich pionów służby. Po zakończeniu części unitarnej słuchacze zostali podzieleni na plutony odpowiadające ich specjalizacjom i przystąpili do drugiej tzw. specjalizacyjnej części szkolenia zawodowego.

Obecne szkolenie obejmowało cztery specjalizacje: kwatermistrzowską, ochronną, penitencjarną i psychologów. Do szkolenia przystąpiło 121 funkcjonariuszy z 62 jednostek organizacyjnych z całej Polski. Szkolenie w dniu 28 marca 2022 r. ukończyło 117 słuchaczy, składając pozytywnie szereg egzaminów, a jako ostatni – egzamin specjalizacyjny.

W dniu 29 marca 2022 r. odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej. Przystąpiło do niego 103 abiturientów szkolenia zawodowego. Czternaście osób to młodsi chorążowie SW, którzy zostali mianowani na stopnie pod rządami poprzednich przepisów i nie musieli składać tego egzaminu. Komisja egzaminacyjna powołana Zarządzeniem Nr 3/20 z 20 stycznia 2022 r. przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej potwierdziła, że wszyscy przystępujący do egzaminu funkcjonariusze złożyli go z wynikiem pozytywnym. W ten sposób spełnili oni ustawowe kryteria do nadania im stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Przypomnijmy, że zgodnie z pragmatyką służbową naszej formacji, przełożonym właściwym do nadania stopnia młodszego chorążego SW jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Wyniki egzaminu pokazały bardzo dobre przygotowanie nowej kadry chorążych do czekających na nich wymagających zadań służbowych.

Po złożeniu egzaminu nastąpiło uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego. Komendant COSSW w Kulach płk Magdalena Knapik pogratulowała funkcjonariuszom, którzy ukończyli szkolenie i życzyła słuchaczom spokojnej służby i dalszych sukcesów na polu zawodowym, a także zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. Komendant w bardzo serdecznych słowach podziękowała słuchaczom za zaangażowanie i prawidłową postawę podczas całego cyklu szkolenia. Warto wspomnieć, że niniejsza edycja szkolenia zawodowego odbyła się w restrykcyjnym reżimie sanitarnym z długotrwałym zakazem opuszczania miejsca skoszarowania. Komendant wyraziła słowa uznania za podporządkowanie się restrykcjom i nakazom przez funkcjonariuszy i wykazanie przez nich zrozumienia. Płk Magdalena Knapik podziękowała także kadrze dydaktycznej COSSW w Kulach za profesjonalne przeprowadzenie zajęć i przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminów.

Prymusami szkolenia zostali ex aequo mł. chor. Adam Dudarowski z Zakładu Karnego w Krzywańcu, mł. chor. Tomasz Szewczak z Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej oraz mł. chor. Mateusz Wróblewski z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Absolwenci za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce i uzyskanie średniej w wysokości 4,87 zostali wyróżnieni przez Komendant COSSW w Kulach płk Magdalenę Knapik krótkoterminowym urlopem w wysokości dwóch dni. W imieniu słuchaczy głos zabrał mł. chor. Tomasz Szewczak, który podziękował Pani Komendant oraz kadrze COSSW w Kulach za profesjonalizm, stworzone warunki pracy i nauki oraz otwarcie i życzliwość.

Druga edycja szkolenia chorążych już trwa. Część unitarna w trybie zdalnym rozpoczęła się 28 lutego 2022 r. A już w przyszłym tygodniu rozpoczną oni zajęcia stacjonarne na terenie COSSW w Kulach. Dziś także zakończyła naukę grupa 75 podoficerów szkolonych w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie. Gratulujemy nowym chorążym i podoficerom i życzymy im dalszych sukcesów w służbie.

tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: por. Jowita Szymocha

IMG 9436 IMG 9439 IMG 9458

IMG 9465 IMG 9471