Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Statut

Kierownictwo jednostki:


Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

mjr Cezary Mecwaldowski

telefon: 34 310 40 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

mjr Krystian Sapun

telefon: 34 310 40 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

mjr Paweł Wcisło

telefon: 34 310 40 55

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ochrona Danych Osobowych

ppor. Kordian Wilk

telefon: 34 310 37 70

fax: 34 310 40 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 1.

1. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach z oddziałem zamiejscowym w Sulejowie i z oddziałem zamiejscowym w Sadowicach, zwany dalej „Centralnym Ośrodkiem Szkolenia", jest powołany do prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
2. Centralny Ośrodek Szkolenia prowadzi szkolenie i doskonalenie zawodowe w systemie:
    1) skoszarowanym,
    2) samokształcenia kierowanego,
    3) elektronicznego kształcenia na odległość
    lub w formie łączącej elementy wymienionych systemów.
3. Nadzór nad działalnością Centralnego Ośrodka Szkolenia sprawuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej.


§ 2.


1. Do podstawowych zadań Centralnego Ośrodka Szkolenia należy w szczególności:

    1) przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań służbowych, a zwłaszcza wyposażenie ich w wiedzę specjalistyczną oraz w umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych;
    2) realizacja programów nauczania, kursów przygotowawczych, szkolenia zawodowego, szkoleń specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego;
    3) opracowywanie projektów programów nauczania kursów przygotowawczych, szkolenia zawodowego, szkoleń specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego;
    4) upowszechnianie współczesnej myśli i aktualnej polityki penitencjarnej oraz rozwijanie i upowszechnianie dorobku i tradycji Służby Więziennej;
    5) rozbudzanie wśród słuchaczy potrzeby dokształcania się, doskonalenia i aktualizacji wiedzy oraz rozwijanie ich zainteresowań i aspiracji zawodowych;
    6) kształtowanie praworządnych i humanitarnych postaw oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej przez słuchaczy;
    7) zapewnienie bazy do realizacji szkolenia poprzez odpowiednie wyposażenie sal dydaktycznych, biblioteki, obiektów sportowych oraz stwarzanie dla słuchaczy odpowiednich warunków socjalno-bytowych;
    8) przygotowywanie skryptów i opracowań przedmiotowych oraz ich publikowanie;
    9) organizowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym i popularno-naukowym, takich jak: konferencje, seminaria, sympozja, itp.;
  10) organizowanie zawodów sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin służbowo użytecznych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, Centralny Ośrodek Szkolenia realizuje w ramach zajęć szkolnych, praktyk szkolnych, działalności pozalekcyjnej, konsultacji i samodzielnej nauki słuchaczy, we współdziałaniu z jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej, szkołami wyższymi, placówkami naukowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność dydaktyczno-szkoleniową.


§ 3.


1. Oprócz zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2, Centralny Ośrodek Szkolenia realizuje także zadania:

    1) przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia warunków techniczno-organizacyjnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa oraz na czas sytuacji nadzwyczajnych;
    2) w zakresie zbiorowego i tymczasowego zakwaterowania funkcjonariuszy Służby Więziennej na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa oraz na czas sytuacji nadzwyczajnych;
    3) w zakresie oddziaływań penitencjarnych poprzez pracę, wobec osadzonych w nim zatrudnionych.
2. W Centralnym Ośrodku Szkolenia organizuje się, w razie potrzeby, czasowe miejsce zakwaterowania osadzonych, o których mowa w ust. 1 pkt 3.


§ 4.


Centralny Ośrodek Szkolenia może prowadzić inne formy działalności dydaktycznej dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz innych osób realizujących zadania na rzecz Służby Więziennej.


§ 5.


1. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia kieruje Centralnym Ośrodkiem Szkolenia przy pomocy zastępcy komendanta, kierownika oddziału zamiejscowego w Sulejowie, głównego księgowego, kierownika zakładu dydaktycznego i kierowników działów.

2. Szczegółowy podział czynności i kompetencji w kierownictwie Centralnego Ośrodka Szkolenia określa odrębne zarządzenie komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia.
3. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia może upoważnić poszczególnych funkcjonariuszy lub pracowników Centralnego Ośrodka Szkolenia do wydawania w jego imieniu decyzji lub rozkazów w określonych sprawach.


§ 6.


1. Strukturę organizacyjną Centralnego Ośrodka Szkolenia tworzą następujące komórki organizacyjne:

    1) Zakład Dydaktyczny;
    2) działy:
        a) finansowy,
        b) kwatermistrzowski,
        c) ochrony,
        d) kadr,
        e) organizacji i obsługi szkolenia;
    3) centralna składnica uzbrojenia;
    4) samodzielne stanowiska:
        a) samodzielne stanowisko ds. obronnych,
        b) samodzielne stanowisko ds. bhp i zatrudnienia,
        c) samodzielne stanowiska ds. obsługi sekretariatu;
    5) inspektor ochrony danych osobowych;
    6) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
    7) radcy prawni.
2. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia może powoływać nieetatowe zespoły celem prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie efektywności szkolenia oraz problemów penitencjarnych wymagających diagnozy i oceny.
3. Zespoły, o których mowa w ust. 2, prowadzą swoją działalność w porozumieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
4. W zakresie realizacji prac, o których mowa w ust. 2, Centralny Ośrodek Szkolenia może współdziałać z placówkami naukowymi na podstawie zawieranych porozumień i umów.


§ 7.


1. Do zakresu działań komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia, oprócz zadań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, należy w szczególności:

    1) zarządzanie powierzonym majątkiem, właściwe jego zabezpieczenie i utrzymywanie w należytym stanie;
    2) zarządzanie Centralnym Ośrodkiem Szkolenia w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie i realizację wyznaczonych zadań;
    3) wykonywanie zadań dysponenta środków budżetowych III stopnia;
    4) racjonalne wykorzystanie środków budżetowych;
    5) organizowanie i nadzorowanie zatrudnienia osadzonych;
    6) organizowanie ochrony przeciwpożarowej Centralnego Ośrodka Szkolenia;
    7) prowadzenie spraw osobowych w zakresie określonym odrębnymi przepisami oraz kształtowanie właściwych postaw zawodowych i etyczno-moralnych funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Ośrodka Szkolenia;
    8) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszom i pracownikom Centralnego Ośrodka Szkolenia, a także osobom w nim przebywającym;
    9) załatwianie próśb, skarg i wniosków w sprawach dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Ośrodka Szkolenia oraz osadzonych wykonujących pracę w Centralnym Ośrodku Szkolenia;
  10) wykonywanie poleceń i wytycznych wyższych przełożonych oraz organów nadzoru penitencjarnego;
  11) tworzenie i rozwijanie bazy szkoleniowej i sportowej Centralnego Ośrodka Szkolenia.
2. Komendant powołuje Radę Pedagogiczną, która jest kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym.

3. Do zadań Rady Pedagogicznej należy w szczególności wyrażanie opinii związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą Centralnego Ośrodka Szkolenia.
4. Szczegółowy zakres zadań, skład oraz tryb zwoływania posiedzeń i sposób ich dokumentowania, a także sposób obsługi Rady Pedagogicznej określa odrębne zarządzenie komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia.

UZASADNIENIE

Projektowane zarządzenie nadaje nowy statut Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.
W porównaniu do dotychczas obowiązującego w tym zakresie aktu prawnego przewidywane zmiany, zaproponowane przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, obejmują przede wszystkim zniesienie Działu Kadr i Szkolenia i utworzenie w to miejsce trzech odrębnych komórek organizacyjnych, tj. Zakładu Dydaktycznego, działu organizacji i obsługi szkolenia oraz działu kadr. Pozwoli to na efektywniejszy podział zadań i obowiązków służbowych, a tym samym usprawnienie funkcjonowania Centralnego Ośrodka Szkolenia.
Wejście w życie zarządzenia spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla budżetu więziennictwa, związane z powołaniem kierowników nowo utworzonych działów.