Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Statut

Kierownictwo jednostki:


Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

płk Magdalena Knapik

telefon: 34 310 40 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

telefon:

e-mail: 

 

Rzecznik prasowy

mjr Paulina Ryś-Gonera

telefon: 34 310 40 54

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ochrona Danych Osobowych

por. Krzysztof Pawelec

telefon: 34 310 40 54

fax: 34 310 40 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 1. 1. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, zwany dalej „Ośrodkiem Szkolenia” jest powołany do prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej

2. Ośrodek Szkolenia prowadzi szkolenie i doskonalenie zawodowe w systemie:

1) skoszarowanym;
2) samokształcenia kierowanego;
3) elektronicznego kształcenia na odległość
lub w formie łączącej elementy wymienionych systemów.

3. Nadzór nad działalnością Ośrodka Szkolenia sprawuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

§ 2. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka Szkolenia należy, w szczególności:

1) przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań służbowych, a zwłaszcza wyposażenie ich w wiedzę specjalistyczną oraz w umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych;
2) realizacja programów nauczania, kursów przygotowawczych, szkolenia zawodowego, szkoleń specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego;
3) opracowywanie projektów programów nauczania kursów przygotowawczych, szkolenia zawodowego, szkoleń specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego;
4) upowszechnianie współczesnej myśli i aktualnej polityki penitencjarnej oraz rozwijanie i upowszechnianie dorobku i tradycji Służby Więziennej;
5) rozbudzanie wśród słuchaczy potrzeby dokształcania się, doskonalenia i aktualizacji wiedzy oraz rozwijanie ich zainteresowań i aspiracji zawodowych;
6) kształtowanie praworządnych i humanitarnych postaw oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej przez słuchaczy;
7) zapewnienie bazy do realizacji szkolenia poprzez odpowiednie wyposażenie sal dydaktycznych, biblioteki, obiektów sportowych oraz stwarzanie dla słuchaczy odpowiednich warunków socjalno-bytowych;
8) przygotowywanie skryptów i opracowań przedmiotowych oraz ich publikowanie;
9) organizowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym i popularno-naukowym, takich jak; konferencje seminaria, sympozja, itp.;
10) organizowanie zawodów sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin służbowo użytecznych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 6, Ośrodek Szkolenia realizuje w ramach zajęć szkolnych, praktyk szkolnych, działalności pozalekcyjnej, konsultacji i samodzielnej nauki słuchaczy, we współdziałaniu z jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej, szkołami wyższymi, placówkami naukowymi i innymi formacjami prowadzącymi działalność dydaktyczno-szkoleniową.

§ 3. 1. Oprócz zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2, Ośrodek Szkolenia realizuje także zadania:

1) przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia warunków techniczno-organizacyjnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa oraz na czas sytuacji nadzwyczajnych;
2) w zakresie zbiorowego i tymczasowego zakwaterowania funkcjonariuszy Służby Więziennej na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa oraz na czas sytuacji nadzwyczajnych;
3) w zakresie oddziaływań penitencjarnych, o których mowa w art. 67 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523), wobec osadzonych w nim zatrudnionych;
4) wynikające z przepisów regulujących zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

2. W Ośrodku Szkolenia organizuje się w razie potrzeby, czasowe miejsce zakwaterowania osadzonych, o których mowa w ust. 1 pkt. 3.

§ 4. Ośrodek Szkolenia może prowadzić inne formy działalności dydaktycznej dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz innych osób realizujących zadania na rzecz Służby Więziennej.

§ 5. 1. Komendant Ośrodka Szkolenia kieruje Ośrodkiem Szkolenia przy pomocy zastępców komendanta, głównego księgowego oraz kierowników zakładów i działów.

2. Szczegółowy podział czynności i kompetencji w kierownictwie Ośrodka Szkolenia określa odrębne zarządzenie komendanta Ośrodka Szkolenia.

3. Komendant Ośrodka Szkolenia może upoważnić poszczególnych funkcjonariuszy lub pracowników Ośrodka Szkolenia do wydawania w jego imieniu decyzji lub rozkazów w określonych sprawach.

§ 6. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka Szkolenia tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) zakłady szkoleniowe:
a) zakład penitencjarno-administracyjny,
b) zakład ochronny;
2) działy:
a) dział finansowy,
b) dział kwatermistrzowski,
c) dział ochrony;
3) biblioteka;
4) centralna składnica uzbrojenia;
5) zespołowe stanowiska:
a) zespołowe stanowisko ds. kadr,
b) zespołowe stanowisko ds. organizacji i obsługi szkolenia;
6) samodzielne stanowiska:
a) samodzielne stanowisko ds. bhp i zatrudnienia,
b) samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
7) inspektor ochrony danych i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
8) radca prawny.

2. Powołanie innej, niż wymieniona w ust. 1, komórki organizacyjnej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, na pisemny wniosek komendanta Ośrodka Szkolenia.

3. Komendant może powoływać nieetatowe zespoły celem prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie efektywności szkolenia oraz problemów penitencjarnych wymagających diagnozy i oceny.

4. Zespoły, o których mowa w ust. 3, prowadzą swoją działalność w porozumieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

5. W zakresie realizacji prac, o których mowa w ust. 1, Ośrodek Szkolenia może współpracować z placówkami naukowym na podstawie zawieranych umów.

§ 7. 1. Do zakresu działań komendanta Ośrodka Szkolenia, oprócz zadań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, należy w szczególności:

1) zarządzanie powierzonym majątkiem, właściwe jego zabezpieczenie i utrzymywanie w należytym stanie;
2) zarządzanie Ośrodkiem Szkolenia w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie i realizację postawionych zadań;
3) wykonywanie zadań dysponenta środków budżetowych III stopnia;
4) racjonalne wykorzystanie środków budżetowych;
5) organizowanie i nadzorowanie zatrudnienia osadzonych;
6) organizowanie ochrony przeciwpożarowej Ośrodka Szkolenia;
7) prowadzenie spraw osobowych w zakresie określonym odrębnymi przepisami oraz kształtowanie właściwych postaw zawodowych i etyczno-moralnych funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka Szkolenia;
8) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszom i pracownikom Ośrodka Szkolenia, a także osobom w nim przebywającym;
9) załatwianie próśb, skarg i wniosków w sprawach dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka Szkolenia oraz osadzonych wykonujących pracę w Ośrodku Szkolenia;
10) wykonywanie poleceń i wytycznych wyższych przełożonych oraz organów nadzoru penitencjarnego;
11) tworzenie i rozwijanie bazy szkoleniowej i sportowej Ośrodka Szkolenia.

2. Komendant powołuje Radę Pedagogiczną, która jest kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym.

3. Do zadań Rady Pedagogicznej należy w szczególności wyrażanie opinii związanych z działalnością, dydaktyczno-wychowawczą Ośrodka Szkolenia.

4. Szczegółowy zakres zadań, skład oraz tryb zwoływania posiedzeń i sposób ich dokumentowania, a także sposób obsługi Rady Pedagogicznej określa odrębne zarządzenia komendanta Ośrodka Szkolenia.