Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Postępowania podprogowe

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Data ogłoszenia: 21.04.2022 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: sukcesywne dostawy mebli do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.

Numer sprawy: COS-DKW.2233.8.2022.AKog

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uprzejmie informuje, iż  prowadzone postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł netto do którego nie stosuje się ustawy  z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 a contrario tej ustawy, podlega unieważnieniu w związku z brakiem ofert.                                                                   

 

                                                                    KOMENDANT
                                                       Centralnego Ośrodka Szkolenia
                                                         Służby Więziennej w Kulach

                                                              płk Magdalena Knapik
                                                                                                             
                                                              --------------------------------
                                                           Kierownik Zamawiającego