Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Postępowania podprogowe

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Nazwa zadania: dostawa mebli  wraz z montażem oraz rozmieszczeniem  dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.                              

Numer sprawy: COS-DKW.2233.21.2021.AKog

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach uprzejmie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto do którego nie stosuje się ustawy  z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm. ) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 a contrario tej ustawy, wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

P.P.H.U. „CYPRIANI”  Adam Magiera     
Szarlejka                                    
ul. Łukaszewicza 16A
42-130 Wręczyca Wielka  


                                          cena ofertowa brutto:  34 555,62 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszelkie wymagania formalne.
Oferta powyższego wykonawcy, przy zastosowaniu kryterium wyboru - cena  okazała się najkorzystniejsza.

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

Dziękujemy za udział w prowadzonym postępowaniu.       

 

                                                                  KOMENDANT
                                                      Centralnego Ośrodka Szkolenia
                                                        Służby Więziennej w Kulach            

                                                             płk Magdalena Knapik
                                                            --------------------------------
                                                         Kierownik Zamawiającego